Job Offer - Lời Mời Làm Việc

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC) và Bộ Lao động & Phát Triển Xã Hội Canada (Employment and Social Development Canada - ESDC) sẽ xem xét và quyết định liệu thư mời làm việc nhà tuyển dụng Canada dành cho một người nước ngoại có được chấp nhận hay không.

ESDC sẽ xem xét dựa trên các khía cạnh sau:

  • Lời mời làm việc có tính xác thực hay không.
  • Lương bổng và điều kiện làm việc có thể thu hút và giữ chân người lao động ở lại Canada hay không.
  • Là việc làm full-time, không theo mùa.

Lời mời làm việc

IRCC và ESDC quy định các nhà tuyển dụng Canada phải chuẩn bị hợp đồng hoặc thư mời tuyển dụng theo đúng pháp luật cho người lao động. Các bản hợp đồng/thư mời này phải có đầy đủ các thông tin sau:

  • Chức danh công việc dành cho vị trí cần tuyển dụng;
  • Mô tả công việc, bao gồm trách nhiệm và các nhiệm vụ chính;
  • Những yêu cầu của vị trí tuyển dụng đối với người lao động: danh sách những chứng chỉ chuyên nghiệp, giáo dục/học nghiệp, kỹ năng, kinh nghiệm và những giấy tờ cần thiết.Thông tin chi tiết về thời điểm bắt đầu làm việc và kết thúc (nếu có) của vị trí;
  • Chi tiết về lương bổng nhà tuyển dụng dự kiến - bao gồm cả tiền lương và các khoản hỗ trợ khác;
  • Tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng, địa chỉ làm việc của người lao động và thông tin chi tiết của người liên lạc vốn đã quen với lời mời làm việc của công ty tại Canada.

Cùng với việc xác nhận tính thực tế của lời đề nghị, ESDC sẽ đảm bảo các điều kiện mà công ty của Canada đề nghị thích hợp với tiêu chuẩn của Canada. Một khi ESDC xác nhận lời mời làm việc với một Labour Market Impact Assessment (LMIA), CIC sẽ cấp giấy phép cho người lao động của công ty để có thể làm việc tại Canada.

LƯU Ý: Nếu nhà tuyển dụng lao động ở ở tỉnh Quebec, lời mời làm việc cũng phải được Chính phủ Quebec chấp thuận.